هزینه طراحی پشت پاکت نامه

طراحی پشت پاکت نامه، جزئی از طراحی ست اداری دانسته می شود که هزینه آن در صورت سفارش اینترنتی، با کاهش قیمت همراه است.
پاکت نامه ها در ارتباطاتی که مشاغل مختلف دارند، جایگاه مهمی را کسب نموده اند. اگر کمی دقت داشته باشیم حتما می بینیم که پاکت نامه ملخی به صورت ویژه کاربرد دارد و لذا نیاز به طراحی پشت پاکت نامه همچون سربرگ اداری، مهم جلوه می کند.
هزینه طراحی پاکت نامه ها در قیاس با سربرگ می تواند ارزان تر باشد. قیمت این خدمت رابطه بسیار مستقیمی با کیفیت طراحی اش دارد و اغلب، آن را همزمان با طراحی دیگر اجزای ست اداری، درخواست می دهند.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو