نمونه کار طراحی سربرگ معماری

طراحی سربرگ برای شرکت های مهندسی و معماری را باید همچون لوگو برگرفته از نشانه ها و انواع طرح در این زمینه انجام داد و نمونه کار پیرامون آن برای انتخاب بهتر ست اداری، در اینترنت وجود دارد.
سربرگ، بخشی تفکیک ناپذیر از ست اداری است که هر شرکتی به طراحی آن محتاج می باشد.
تمامی مناسبات اداری یک شرکت معماری باید بر روی سربرگ اختصاصی آن مکتوب شود و حتی باید در نظر داشت که کاربرد پاکت اداری هم پیرامون همین مسئله، مهم شمرده می شود.
برای طراحی سربرگ اداری، خوب است ابتدا نمونه کار آن را دید و سپس اقدام به سفارش نمود. برای این موضوع، اینترنت محل خوبی به شمار می رود.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو