قواعد طراحی گرافیکی لوگو سنّتی

قواعد طراحی گرافیکی لوگو سنّتی نیز به صورت ویژه ای است، باید بدانیم که چگونه از شکل و فونت ها استفاده کنیم که به سمت بهتری سود برویم، ایران دارای خطور مختلفی است که در عرصه ی لوگو نیز کمک رسان است.
زمانی که تصمیم گرفتیم برای برندسازی پیشرفته باید در ابتدا سایتی داشته باشیم برای معرفی خدمت و محصول از طریق اینترنت به مخاطبین بی شمار و پس از آن نیز باید لوگویی مناسب را برای اینکه ماهیّتی از کسب و کار با نمایش دهیم و قدرت بیشتری بگیریم طراحی کرده، البته این طرح باید الگویی حرفه ای باشد تا بهتر بازخورد داشته باشد.
هر طراح لوگو باید بداند که این طراحی او می تواند تا آینده برای شرکت متقاضی سودده باشد پس بهتر است قبل از هرکاری ابتدا فکر کند که خودش جای صاحب کارخانه یا هر سازمانی است که می خواهد برای گسترش فروش و معتبرسازی از لوگو بهره ببرد.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو