سفارش طراحی گرافیکی لوگو نشریّه

سفارش طراحی گرافیکی لوگو نشریّه و مجلات می تواند برای خاصّ بودن به بهترین شکل و استفاده از معتبرترین متخصّصان انجام گیرد تا سود بالایی را برای کشور ایجاد نماید.
لوگو کاری بزرگ را باید انجام دهد، یعنی در یک قابل کوچکی که قرار گرفته وظیفه های بزرگی دارد، لوگو باید بتواند در نگاه اول مخاطبش بیشترین تأثیر را داشته باشد و این امر مهمّی است.
در کشورمان چون قواعد اصولی برای اینکه یک کارخانه، شرکت، سازمان و… موفّق شود درست انجام نمی شود، نتیجه ی خوبی از تجارت ها نمی توان گرفت، ولی در اکثر مواقع دیده ایم که مراکز خبری و انواع نشریّه و مجله در این مسیر موفّق بوده و خود را با لوگوی خاصّی معتبر کردند.
وظیفه ی اصلی لوگو برای ایجاد یک تمایز عالی بین شما و رقیبان است، در این خصوص نیاز به استفاده از علم روانشناسی نیز می باشد بخصوص روانشناسی رنگ ها.

چه رنگی در لوگو استفاده شود؟
لوگو باید در رنگی شکل گیرد که می تواند از آن به بیشترین حدّ ممکن سود را دریافت کرد، موفّقیّت زمانی است که رنگ بتواند به مشتری نکاتی را منتقل کند، از این جهت باید بدانیم که هر لوگو با چه رنگی تأثیر خواهد گذاشت. معمول این است که از تک رنگ استفاده شود ولی در بسیاری از موارد استفاده از چند رنگ نیز سفارش شده است.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو