ذرت علوفه ای مازندران موجب خفگی و مرگ کودکی شد

ذرت علوفه ای یکی از محصولات مهم و استراتژیک در ایران است که به عنوان علوفه سیستم های تولید دام سهم عمده ای در تامین نیازهای غذایی پروتئینی انسان به ویژه گوشت قرمز و سفید دارد.

در سال های اخیر سطح زیر کشت ذرت علوفه ای مازندران افزایش یافته است بنابراین، هدف پژوهش حاضر شناسایی و معرفی هیبریدهای امیدوارکننده ذرت علوفه ای بود که می تواند جایگزینی برای هیبریدهای تجاری در شرایط اقلیمی استان مرکزی باشد.

در استان مرکزی اندازه‌گیری‌های تجربی شامل تعداد روز تا گرده‌افشانی، تعداد روز تا ابریشم، فاصله گرده‌افشانی ابریشم، تعداد برگ، قطر ساقه، ارتفاع بوته تعداد بلال در بوته، عملکرد بلال تازه، عملکرد علوفه تازه و نسبت تمامی داده ها HSJ.

با استفاده از روش برنامه آماری مورد تجزیه و تحلیل واریانس قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی برای شناسایی روابط متقابل بین هیبریدهای ذرت علوفه ای و تمام صفات اندازه گیری شده انجام شد.

بای پلات با استفاده از نرم افزار ترسیم شد. نتایج و بحث: نتایج نشان داد که تفاوت در بین هیبریدها از نظر صفات اندازه گیری شده معنی دار بود.

به لطف استفاده از مدل‌های آماری که امکان برآورد میانگین‌های تعدیل‌شده بر روی سری‌های داده ناقص را فراهم می‌کند، این خلاصه‌ها امکان موقعیت‌یابی عملکرد و ویژگی‌های واریته‌های جدید را در مقایسه با هیبریدهای آزمایش‌شده در سال‌های گذشته فراهم می‌کند.

برای هر گروه زودرس، ارقام ارائه شده توسط شرکت های بذر در شبکه های آزمایشی مختلف ارائه شده و در بازار فرانسه موجود است.در ذرت علوفه ای، مانند دانه، معیار اولویت زودرس بودن است، که باید با در دسترس بودن در دما تطبیق داده شود.