خدمات طراحی گرافیکی تبلیغات شهری

وجود بنرها و تابلوهای تبلیغاتی در سایزهای مختلف در شهرها چه حرفی برای گفتن دارند؟ طراحی چنین بنرهایی چه میزان دانش و طرح نیاز دارد؟
در سراسر شهرهای ایران و جهان تابلوهای تبلیغات بزرگی به چشم میخورد که گاهی مورد توجه قرار گرفته و گاهی خیر. آیا مناسب نبودن محتویات نوشته شده دلیل بر عدم جلب توجه بوده و یا طرح و رنگ استفاده شده در آن؟ طبیعتاً شکل ظاهری و قابل درک در هر بنر سهم بزرگی در گیرایی آن خواهد داشت. خدماتی از جمله بنرهای ایستاده و نصب شده، طرح های تبلیغات چرخان و سیار همگی جز تخصص تیم های طراح می باشند.