تعرفه طراحی گرافیکی بسته بندی شامپو

آیا تا به حال به بسته بندی های شامپو توجه کرده اید؟ آیا از استاندارد لازم در طراحی آگاهی دارید؟ تعرفه های مشخص شده برای طراحی گرافیکی آن سبب راحتی در سفارش می شود.
اگر به داروخانه ها و فروشگاه های آرایشی بهداشتی سری بزنید با انبوه بسته بندی ها مواجه می شود.
چند درصد از این بسته بندی ها استانداردها را رعایت کرده اند؟
بسته بندی شامپو به دلیل آنکه نوشته در آن زیاد می باشد باید به گونه ای طراحی شود که نوشته ها قابل خوانده شدن باشد و از رنگی استفاده شود که کمک به خوانش کند. در طراحی بسته بندی توجه مطالب، جایگاه آنها، نوع فونت از اهمیت برخوردار است. باید در هماهنگی تصویر باشد.
زمانی که ما بتوانید از یک اعتدالی در فرم، رنگ و فونت برسیم آن زمان می توانیم بگوییم موفق بوده ایم.
نباید از رنگ هایی که بی جهت با محصول است استفاده شد، زیرا این ضعف کل سیستم را نشان می دهد.
برای استاندارد بودن بسته بهتر است به شرایط طراحی و همچنین نوع بسته بندی توجه کرد.
چیزی که می تواند در طراحی بسته موفق باشد آن است که می توان به گونه ای عمل کنید که چشم در هر وجه از جعبه چرخش داشته باشد.
تعرفه این طراحی ها مشخص می باشد و با توجه به آن طراحان محاسبه می کنند که این خود نشان دهنده آن است که در آن سیستم قانون و قواعد رعایت میشود و قرار نیست مشتری هزینه گزافی پرداخت کند.